You are here: Home

ผอ.สพป.อด.4 ให้กำลังใจนักเรียนแข่งขันการจัดค่ายพักแรม

อีเมล พิมพ์ PDF

นายลั่นฤทธิ์  วิเศษศักดิ์  ผอ.สพป.อด.4 ร่วมกับ น.ส. สมปอง ผิวผ่อง ศึกษานิเทศ
เยี่ยมชม และให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนบ้านสะคุวิทยา ในการแข่งขันการจัด
ค่ายพักแรม  ณ โรงเรียนมหาวิชานุกูล จ. มหาสารคาม
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2012 เวลา 10:20 น. )